TÜRKİYE İHSAN YENER KLAVYE ŞAMPİYONALARI

KAYIT OLACAK ÖĞRETMENLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Intersteno Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonalarına yarış kaydı yapan tüm öğretmenlerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

(1) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Yarış Kayıt Formu aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Temsilciliğimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız ve bununla ilgili takip süreçlerinin, Temsilciliğimiz tarafından yürütülmesi kapsamında ortaya çıkan meşru menfaatimiz ile Temsilciliğimizle kuracağınız sözleşmesel ilişkiler gibi hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

(2) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz,
• Yarış kayıt başvurularının alınması ve değerlendirilmesi,
• Yarışa katılım aidatlarının tahsil edilmesine ilişkin süreçlerin yönetilmesi,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
• Yarış ve yarışçı kayıtları takibinin yapılması,
• Kayıtlı kişiler için indirim, promosyon gibi menfaatlerden faydalandırılarak bağlılığının arttırılmasına ilişkin süreçlerin
yürütülmesi,
• Intersteno Türkiye Temsilciliği tarafından sağlanan hizmetler, haberler ve etkinliklerin kayıtlı kişilere duyurularak sunulması,
• Etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi
• Tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla ilişkilerin yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.

(3) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar Ve Paylaşım Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, yukarıda belirtilen amaçlarla Intersteno Türkiye Temsilciliğinin iş ortakları, tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler ile paylaşılabilecektir.

(4) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Intersteno Türkiye Temsilciliğine Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya Intersteno Türkiye Temsilciliğine önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talepleriniz Intersteno Türkiye Temsilciliği tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.