GİZLİLİK POLİTİKASI, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI ve PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İntersteno-Türk Grubu, tüm paydaşlarının temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ve kişisel verilerinin güvenliği hususlarına azami hassasiyet gösterir. Bu çerçevede, İntersteno-Türk Grubu, kendisi ile ilişkili tüm paydaşlara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde korunmasına özen gösterir. İntersteno-Türk Grubu, söz konusu sorumluluğu kapsamında tüm kişisel verileri “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde toplar, işler, korur ve paylaşır.

TANIMLAR

Veri Sorumlusu: İntersteno-Türk Grubu

Kişisel Veri Sahibi: Çeşitli amaçlarla İntersteno-Türk Grubu ile kişisel verilerini paylaşan, İntersteno-Türk Grubu ‘nun veri tabanında bilgileri kayıtlı olan tüm paydaşlar. Bunlar başta yönetim kurulu üyeleri, Yarışmalara katılan erişkin ve çocuklar, öğrenci, veli, çalışan, kurumla iş ilişkisinde bulunanlar, kurumun etkinliklerinden faydalananlar, burs alan öğrenciler, eğitmenler, kurslara katılanlar, iş başvurusu yapanlar vb. başta olmak üzere kuruma kişisel verilerini fiziksel veya sanal ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan paylaşan veya İntersteno-Türk Grubu tarafından elde edilmesine olanak sağlamış kişilerdir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”): Kişisel verilerin işletilmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı kanun.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanılması ve paylaşılması hususunda Kişisel Veri Sahibi’nin yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının alınması zorunludur.

Kişisel veriler; sözlü, yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya sanal ortamlarda toplanabilir. Kişisel veriler; İntersteno-Türk Grubu’na ait web siteleri üzerinden doldurulan formlar, e-mail ortamında, e-bülten üyelikleri, e-postalar, sosyal medya (twitter, instagram, facebook vb.) paylaşımları, İntersteno-Türk Grubu’nun düzenlediği etkinliklerde doldurulan basılı formlar, memnuniyet anketleri, İntersteno-Türk Grubu ile uluslararası ve yurtiçi yarışmalar ile şampiyonalara hazırlanmak ve katılmak, burs başvurusunda bulunmak, kurslara katılmak, eğitmenlik yapmak, iş ilişkisine girmek veya iş başvurusu yapmak amacıyla iletilen özgeçmişler veya kartvizitler, öğrenci kayıt sözleşmeleri aracılığıyla toplanabilir.

Bu veriler ad, soyad, TC Kimlik Numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, eğitim düzeyi, medeni durumu, eğitim geçmişi ve iş düzeyi, özgeçmiş bilgileri içermektedir.

KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerine uygun olarak kişisel veriler :

 • Sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek,
  • Sunulan hizmetlerden faydalandırmak,
  • Yeni uygulamalardan haberdar etmek,
  • İntersteno-Türk Grubu düzenlediği veya katlım gösterdiği etkinlik ve yarışmalardan haberdar etmek,
  • İntersteno-Türk Grubu’nun düzenlediği toplantılara davet etmek,
  • Kişisel veri sahiplerinin talep edeceği konularla ilgili bilgi vermek,
  • Kişisel veri sahibinin yapacağı şikâyet, geri bildirimlere ilişkin geri dönüşte bulunmak,
  • Kişisel veri sahibinin tercihine göre oluşturulan servisleri önermek,
  • Yasal mevzuata uygun şekilde elektronik posta göndermek,
  • Yasal düzenlemenin gerekliliklerini sağlamak üzere işlenir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

İntersteno-Türk Grubu, kişisel verileri Kurumun stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini için yazılım hizmeti alınan, kurumun verilerini işleyen ve saklayan şirketler ve gizlilik sözleşmeleri ile güvenlik sağlanmak kaydı ile hizmet alınan gerçek ve tüzel kişiler ve talep halinde kanunen yetkilendirilmiş kurumlar ile KVK Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerine uygun olarak ve amaçları doğrultusunda paylaşılabilmekte ve/veya aktarılabilmektedir.

İntersteno-Türk Grubu kişisel verileri kurumun veri tabanında KVK Kanunu’nun madde 12’ye göre saklayacak ve gizliliğin sağlanması konusunda gerekli tüm özeni gösterecektir. İntersteno-Türk Grubu kişisel verileri KVK Kanunu’na aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVK Kanunu’nun 11. Maddesine göre kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  • KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak ile ilgili talebini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle İntersteno-Türk Grubu ‘na iletebilir.

Kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği takdirde hakkına yönelik açıklamaları içeren taleplerini, yazılı ve imzalı dilekçe ile Abide-i Hürriyet Caddesi,
No: 126, Şişli / İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilir.

Çocuğumun Adı Soyadı :  ……………………………………………………
Vatandaşlık Numarası ..: :………………………………………………..….
(18 yaş altı çocukların isim soyisim T.C kimlik bilgileri yazılacak)

(Yarışçının veya Velinin, kendi el yazısıyla Okudum, Anladım” yazması ve imzalaması gerekiyor, bu formun bir nüshası yarışçı/veliye verilecektir.)

Ad Soyad …………….. :  ………………………………………………………

TC Kimlik Numarası..: …………………………………………………….

İmza ……………………. :  ……………………………………………………

Tarih …………………….. : ……………………………………………………